C/O - KIỂM DỊCH- ĐĂNG KIỂM - GIÁM ĐỊNH · DỊCH VỤ LOGISTICS KHÁC · DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU · KIẾN THỨC LOGISTICS

Hàng nhập khẩu không thể hiện xuất xứ có bị bác C/O không?

Hàng nhập khẩu không thể hiện xuất xứ có bị bác C/O không? – LOGISTCIS HANAH – WORLDWIDE LINK

DỊCH VỤ HẢI QUAN · DỊCH VỤ LOGISTICS KHÁC · DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

Không đóng dấu “công chức” hay dấu “thông quan” trên tờ khai điện tử in

Không đóng dấu “công chức” hay dấu “thông quan” trên tờ khai điện tử in – Tư vấn – LOGISTICS HANAH – WORLDWIDE LINK